Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

SMLOUVA

o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem smlouvy, uzavřená dle ustanovení §§ 566 až 577 Obchodního zákoníku a dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi:

 

1.      Společenství vlastníků jednotek domu ul. Křenkova 900, 901, 902  

se sídlem Křenkova 901, 592 31 Nové Město na Moravě,

zastoupené předsedou panem Romanem Wolkerem

IČO:                                  283 15 812

DIČ:                                  neplátce

Bankovní spojení:             _______________________

Číslo účtu:                        _______________________

dále jen „Vlastník“

 

2.      INVESTSERVIS ZR s.r.o., se sídlem Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45683,

zastoupená jednatelem Ing. Ivanem Augustinem,

IČO:                                  269 21 367

DIČ:                                  neplátce

Bankovní spojení:             GECB Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:                        167825303/0600

dále jen „Správce“

 

Článek I

Předmět smlouvy

1)      Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání správy a výkonu některých práv a povinností ze soukromo-právních a veřejnoprávních vztahů k nemovitostem – dům č.p. 900, 901, 902 na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě, a to v rozsahu daném touto smlouvou a platnou právní úpravou.

 

 

Článek II

Činnost správce

1)      Obstaravatelská činnost správce podle článku I spočívá v právních jednáních jménem vlastníka a na jeho účet na základě plné moci nebo v praktických činnostech, k nimž plné moci není zapotřebí.

 

2)      Správce je povinen postupovat při výkonu obstarání správy vždy v souladu s touto smlouvou, pokyny vlastníka, v případě potřeby na základě jím dané plné moci a při respektování všech oprávněných zájmů vlastníka. Správce plně odpovídá za škody, které by způsobil nedodržením svých povinností dle této smlouvy nebo pokynů vlastníka. Pakliže nemůže správce z jakýchkoliv důvodů dodržet pokyny vlastníka v určité záležitosti, je povinen ho o tom bez prodlení zpravit a vyžádat si potřebnou změnu těchto pokynů.

 

3)      Pokud správce bude potřebovat k výkonu své činnosti plnou moc nad rámec plné moci dané v čl. III této smlouvy, vyžádá si její udělení od vlastníka. V souvislosti s činností obstarání správy může vlastník udělit plnou moc i bez vyžádání správcem; tento je povinen ji přijmout.

 

4)      Pokud z pokynů vlastníka, týkajících se obstarání konkrétní záležitosti dle článku I nevyplývá něco jiného, může správce ke splnění smluvených činností použít třetí osoby. Učiní-li tak, odpovídá, jako by záležitost obstaral sám.

 

5)      Správce prohlašuje, že má sjednáno pojištění své odpovědnosti za škody, které by mohl způsobit při výkonu činnosti správy vlastníkovi nebo třetím osobám. Výše odpovědnosti je sjednána na částku 1 000 000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).

 

 

Článek III

Oprávnění správce

 

1)      Správce je oprávněn k následujícím jednáním jménem vlastníka, k nimž mu tímto vlastník uděluje plnou moc:

 

a)      obstarávání oprav, udržování a provozu společných částí domu, s tím spojených předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a odstraňování závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi,

b)      obstarání dodávek vody, tepla, elektřiny a provozu výtahů pro domy vlastníka,

c)      obstarání výkonu práv a povinností při užívání společných prostor v domech vlastníka vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně,

d)      upomínání plateb nedoplatků úhrad, náhrad apod. od uživatelů bytů,

e)      zajišťování řádného užívání a stavu společných prostor v domech vlastníka, podávání návrhů na provádění potřebné údržby a oprav těchto prostor, zajišťování stavebních ohlášení nebo povolení k jejich realizaci,

f)       obstarání oprav vzniklých škod na společných prostorách domu vlastníka způsobené třetí osobou, vzniklé náklady vyúčtuje správce vlastníkovi. Pokud je znám konkrétní viník vzniklé škody a tento ji neodstraní do 10-dnů (pokud není dohodnuto jinak) je oprávněn správce ji zajistit a náklady v plné výši vyúčtovat viníkovi.

 

Článek IV

Povinnosti správce

 

1)      Při provádění správy domu je správce povinen v souladu s platnými předpisy provádět:

 

a)      zajišťování provozu domu a pozemků včetně technických zařízení a společných technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů,

b)      zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací společných částí domu včetně havarijní služby,

c)      zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,

d)      obstarání výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochotně zdraví ve vztahu ke společným částem domu,

e)      zajišťování revizí, kontrol a zkoušek rozvodů plynu, elektrické energie, rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů a hromosvodů a zajišťování odstraňování závad zjištěných těmito kontrolami a revizemi,

f)       zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu včetně pasportů domu a bytů, provádění archivace veškeré dokumentace

g)      vedení evidence veškerých nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu, do které je povinen správce vlastníkovi nechat nahlédnout dle jeho požadavků. Správce připraví pro vlastníka podklady a dokumenty pro jeho jednání se třetími osobami ve věcech souvisejících se správou domu,

h)      zajišťování služeb spojených s užíváním bytů, s výjimkou těch, která si zajišťují uživatelé bytů sami (dodávka elektřiny, plynu a televizního signálu),

i)        vedení podvojného účetnictví vlastníka v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění včetně daňového poradenství. Vypracování všech účetních výkazů a daňových přiznání vlastníka dle příslušných platných předpisů,

j)        Správce je povinen nejméně 2x týdně zajistit ve svém sídle úřední hodiny pro vlastníky, v době od 07:00 do 16:00 hod.

 

2)      Při výkonů správy domu je správce povinen zajišťovat a připravovat tyto podklady a dodržovat následující postupy:

 

a)      vedení potřebné evidence plateb nájemného a úhrad za plnění (služby) poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu od jednotlivých uživatelů bytů vč. záloh na úhrady za plnění (služby) poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. K tomu účelu vede správce přehled osob v bytech; tato evidence podléhá ochraně osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

b)      vyúčtování a rozúčtování nákladů na plnění (služby) spojené s užíváním bytů,

c)      stanovení záloh úhrad za plnění (služby) spojené s užíváním bytů odvozených od cen služeb za uplynulý rok a s ohledem na předpokládaný vývoj cen v běžném roce, a to i v případě jejich změn během roku,

d)      evidenci přijatých plateb od jednotlivých uživatelů bytů,

e)      na základě žádosti vlastníka podat zprávu o obstarání správy a stavu majetku Vlastníka, a to nejpozději do 30-dnů od obdržení žádosti.

 

3)      Platby od jednotlivých uživatelů, realizované přes SIPO soustřeďovat během zúčtovacího měsíce na společném účtu záloh vedeným správcem. Na tomto účtu správce ponechá zálohy na úhradu nákladů na služby a poplatky spojené se správou (správní poplatek, poplatek SIPO). Zbývající část prostředků uhrazených uživateli bytů na tento účet v běžném měsíci poukáže do 25.dne následujícího měsíce na účet vlastníka formou daňového dokladu - měsíčního vyúčtování správy.

 

 

Článek V

Povinnosti vlastníka

 

1)      Vlastník je povinen poskytovat správci součinnost, která je nutná k řádnému plnění této smlouvy a bezodkladně oznamovat správci všechny skutečnosti rozhodné pro náležité plnění předmětu této smlouvy.

 

2)      Vlastník poskytne správci všechny potřebné údaje a podklady pro stanovení a vyúčtování záloh spojených s užíváním bytů podle odst. 2 čl. IV této smlouvy.

 

3)      Vlastník oznámí správci číslo bankovního spojení pro převod prostředků dle čl. IV, odst. 3)

 

4)      Vlastník se zavazuje

a)      oznamovat správci každou skutečnosti, která je rozhodující pro změnu stanovených záloh na služby a jejich rozúčtování, a to nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku.

b)      umožnit zástupcům správce v případech nutných oprav, údržby, revizí a kontrol, instalací a odečtu poměrových měřidel přístup do jejich bytu.

 

5)      Vlastník za obstaravatelskou činnost dle této smlouvy uhradí správci poplatek ve výši 75,- Kč měsíčně za jeden spravovaný byt, celková částka za obstarání správy bude hrazena na základě správcem vystavené měsíční faktury. Smluvní strany se dohodly, že výše správního poplatku bude upravována podle roční míry inflace české měny (dle údajů Statistického úřadu ČR), a to vždy k 31.12. daného kalendářního roku pro následující roční období. Výše správního poplatku se zvýší minimálně o toto procento, nedohodnou-li se strany jinak, např. na vyšší částce na základě odůvodněné žádosti Správce nebo na nižší částce odůvodněné žádostí Vlastníka. Stane-li se správce plátce daně z přidané hodnoty (DPH), bude výše správního poplatku upravena o příslušnou sazbu DPH.

 

 

Článek VI

                                              Důvody a podmínky ukončení platnosti smlouvy

 

1)      Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji zrušit:

a)      dohodou smluvních stran ke sjednanému datu,

b)      výpovědí smlouvy jednou ze smluvních stran bez uvedení důvodu,

c)      výpovědí smlouvy jednou ze smluvních stran s uvedením důvodu,

 

2)      Zrušení smlouvy dohodou smluvních stran musí být učiněno písemně a smlouva se ruší dnem uvedeným v dohodě o zrušení.

 

3)      Obě smluvní strany mohou vypovědět smlouvu se lhůtou 3-měsíců a to na základě písemné výpovědi bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

4)      Vypovědět tuto smlouvu lze s udáním důvodu, kterým může být:

a)      opakované a závažné porušení povinností správce dle této smlouvy nebo

b)      závažné porušení povinností vlastníka dle této smlouvy,

 

Výpovědi s udáním důvodu musí předcházet písemné upozornění jedné ze smluvních stran vyzývající k nápravě zjištěných nedostatků či porušení povinností. Výpovědní lhůta při výpovědi s udáním důvodu je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem po doručení této výpovědi druhé smluvní straně.

 

5)      Správce se zavazuje v průběhu výpovědní lhůty spolupracovat s vlastníkem vybraným novým správcem v rozsahu činností dle této smlouvy a podle pokynů vlastníka.

 

 

Článek VII

Společná a závěrečná ustanovení

 

1)      Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními obchodního, případně občanského zákoníku.

 

2)      Smluvní strany budou všechny případně vzniklé spory při plnění předmětů a ustanovení této Smlouvy řešit přednostně na základě smírčího jednání a dohody.

 

3)      Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné činit jen písemně, na základě průběžně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

 

4)      Tato smlouva je platná dnem podpisu a nabývá účinnosti dnem 1.1..2009.

 

5)      Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Vlastník a jeden Správce.

 

 

Účastníci si Smlouvu přečetli a s jejím obsahem za smluvní strany souhlasí, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne    15.1.2009                   V Novém Městě na Moravě dne 15.1.2009

 

za Správce   Ing. Augustín                                                                 za Vlastníka   Roman Wolker

                                                                                                                                          Olga Prášilová  

 

 

 

Smlouva o dodávce a nákupu tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody

 

Smlouvu uzavírá:

 

Společenství vlastníků jednotek domu ulice Křenkova 900, 901, 902

 

592 31  Nové Město na Moravě

 

IČO: 28315812

 

jako kupující na straně jedné a současně jako oprávněný zástupce pro budovu

 

čp. 900,901,902 Křenkova ulice, Nové Město na Moravě

 

a

 

Novoměstská teplárenská a. s.

Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 25335057

DIČ: CZ25335057

Bankovní spojení úhrady tepla: Bawag Bank CZ a.s.

                                                      Vítězná 1

                                                      150 00  Praha 5 

                               Číslo účtu 5083460004/4000

 

jako prodávající na straně druhé

 

Článek 1

Předmět smlouvy

 

1.      Předmětem této  smlouvy je zejména závazek prodávajícího  provést  dodávku tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, závazek kupujícího za dodávku tepelné energie zaplatit a tepelnou energii v souladu s touto smlouvou po dobu její platnosti odebírat.

 

2.      Tepelná energie bude dodávána v množství a kvalitě odpovídající charakteru  vytápěné budovy v Novém Městě na Moravě (dále jen „odběrné místo“) nepřetržitě, pouze s přerušeními uvedenými níže v čl. 4 této smlouvy. Médiem na dodávku tepelné energie je teplá voda o jmenovitých hodnotách 70-95 °C na straně přívodu a 55 °C na straně vratného potrubí a tlaku max. 0,6 MPa na přívodním potrubí. Teploty vody budou upravovány dle venkovní teploty, spotřeby tepla a dalších potřebných parametrů s cílem dosažení co nejvyšší účinnosti.

 

3.      Místo plnění dodávek tepelné energie je v místě přechodu teplé vody ze zařízení prodávajícího do zařízení odběrného místa, tj. bezprostředně za kulovými uzávěry primárního potrubí za obvodovou zdí uvnitř budovy.

 

 

 

 

Článek 2

Množství, cena a platební podmínky

 

1.      Energetická hodnota tepelné energie dodávané prodávajícím musí být uvedena na základě měření provedeného měřícím zařízením těsně před místem plnění, upravená na poměrný podíl tepelné energie dodávané na výstupu z teplárny, a nesmí být účtována na základě kumulovaných měření všech prostor připojených k teplárně.

2.      V době, kdy bude měřící zařízení v odběrných místech z jakéhokoliv důvodu mimo provoz, bude se spotřeba tepelné energie kupujícím vypočítávat na základě průměrné spotřeby v předchozích srovnatelných obdobích.

3.      Dokud nebude v České republice zrušena legislativa upravující ceny energie dodávané na základě této smlouvy, je  cena za 1 gigajoule (GJ)  tepelné energie stanovena v souladu s touto legislativou ve výši 434,- Kč + DPH, přičemž tato cena může být v souladu s obecně závazným právním předpisem změněna. V případě, že nebude účinný obecně závazný právní předpis upravující cenu tepelné energie dodávané dle této smlouvy, bude cena za 1 GJ stanovena na základě jednání mezi prodávajícím, nejméně však ve výši poslední účtované ceny tepelné energie, přičemž následně se bude cena tepelné energie měnit zejména v závislosti na vývoji nákladů prodávajícího na výrobu, rozvod a údržbu výroby a rozvodu tepelné energie. Ve výše uvedených nákladech a výnosech bude zohledněn i provoz soustrojí na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (kogenerace). 

4.      Prodávající bude informovat kupujícího nejméně 4 týdny předem o jakékoliv změně ceny.

5.      Tepelná energie se dodává proti placení. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž byla vystavena faktura.  Kupující se zavazuje, že faktury uhradí tak, aby fakturovaná částka byla na účet prodávajícího připsána nejpozději ve stanovený den splatnosti faktury.

6.      Za každý den  prodlení s úhradou  ceny za tepelnou energii dle vystavené faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní penále ve výši 0,05 %  dlužné částky denně. Jestliže kupující nesplní svoji povinnost odebírat tepelnou energii dle této smlouvy, zavazuje se uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené prodávajícím na připojení kupujícího k odběrnému zařízení.

7.      Nedílnou součástí této smlouvy je odběrový diagram tepelné energie.

 

 

Článek 3
Technické podmínky

 

1.      Kupující bude neodkladně informovat prodávajícího o jakékoliv závadě na zařízení používaném pro dodávku tepelné energie nebo související s dodávkou tepelné energie, tedy zejména ovládací a měřící zařízení (dále jen „zařízení“), která by mohla ovlivnit dodávku tepelné energie, a zajistí co nejrychlejší nápravu.

2.      Kupující nebude přímo ani nepřímo provádět jakékoliv změny či úpravy zařízení, včetně součástí, které jsou za hranicemi místa plnění prodávajícího, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Prodávající však má právo odmítnout vydání souhlasu dle předchozí věty pouze v případě, že takovéto změny či úpravy navržené kupujícím by co do kvality i kvantity negativně ovlivnily výkonnost dodávky tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v Novém Městě na Moravě.

3.      Prodávající je oprávněn provádět změny a úpravy zařízení bez omezení a kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup k jakékoliv části zařízení za účelem provedení kontroly, údržby apod.

4.      Měřící zařízení pro spotřebu tepelné energie uvedené v článku 2 této smlouvy je majetkem prodávajícího.

5.      Prodávající nese výhradní odpovědnost za část zařízení až do místa plnění, které je definováno v odst. 3 článku 1 této smlouvy.

 

Článek 4

Regulace, omezení či přerušení dodávky tepelné energie pro vytápění anebo ohřev teplé užitkové vody

 

1.      Pro zajištění nepřetržité a dostatečné dodávky tepelné energie všem  svým zákazníkům má prodávající právo zavést regulace uvedené v této smlouvě. Prodávající má právo omezit nebo přerušit dodávku tepelné energie zejména:

a)      při provádění plánovaných oprav, údržby a kontroly. Prodávající se však bude vždy snažit provádět takovéto práce v době, kdy to podle jeho předpokladu způsobí kupujícímu a odběratelům tepelné energie nejmenší potíže,

b)      je – li třeba odstranit závady nebo poškození výrobního či  rozvodného systému tepelné energie nebo při provádění jiných kontrol  v rámci  nouzové údržby,

c)      změní - li kupující nebo kterákoliv jiná osoba parametry připojení k zařízení pro dodávku tepelné energie bez písemného souhlasu prodávajícího. Kupující je odpovědný za všechny přímé i nepřímé ztráty a náklady, které měl nebo bude mít prodávající v důsledku takových neoprávněných změn, a tyto škody kupující prodávajícímu uhradí.

d)     nezajistí – li kupující prodávajícímu nebo jeho zástupci volný přístup do příslušných částí odběrných míst, aby tam mohl odečíst měřiče spotřeby nebo provést kontrolu, údržbu, opravy či jiné práce na zařízení,

e)      nevyhoví - li kupující příkazu prodávajícího, aby odstranil závady na zařízení, za něž nese kupující odpovědnost, v přiměřené době, která bere v úvahu typ a závažnost závady,

f)       nezaplatí – li kupující dlužnou fakturu nebo faktury v návazném období 3 (tří) měsíců, má prodávající právo bez dalšího upozornění zastavit dodávku tepelné energie do odběrných míst. Dodávka bude obnovena až poté, kdy prodávající obdrží plné vyrovnání všech neuhrazených faktur po splatnosti. Pro obnovení dodávky si v takovémto případě prodávající vyhrazuje 1 celý pracovní den.

g)      v případě, že je z jakéhokoliv důvodu omezena či zastavena dodávka zemního plynu prodávajícímu,

h)      v případě vyšší moci.

 

2.      Prodávající bude kupujícího informovat písemně nejméně 3 pracovní dny předem o omezení nebo přerušení dodávky tepelné energie v případech uvedených v čl. 4.1, písmeno a, c, d a  e.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 

1.      Záležitosti, které nejsou v této smlouvě konkrétně uvedeny, se budou řešit v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky.

2.      Tato smlouva byla dohodnuta na dobu do 31.12.2013 s účinností od 1. ledna 2009. Nebude-li nejméně 6 měsíců před vypršením doby svojí platnosti smlouva vypovězena, prodlužuje se automaticky vždy o dalších 2 let .

3.      V případě změny vlastnictví odběrného místa, které je zásobováno podle této smlouvy, se kupující zavazuje zajistit skutečnost, že prodávající bude dodávat tepelnou energii do takového odběrného místa po dobu nejméně 1 roku od data takovéto změny za stejných podmínek jako dle této smlouvy. V případě, že kupující nezajistí dodávku tepelné energie do odběrných míst dle předchozí věty postupuje se přiměřeně dle článku 2 odst. 6 druhá věta této smlouvy.

4.      Žádná ze stran nemůže tuto smlouvu vypovědět nebo změnit bez vzájemného písemného souhlasu.

5.      Prodávající neponese žádnou odpovědnost, ať už ekonomickou či jakoukoliv jinou, v případě zranění či škod, které utrpěly osoby či majetek v důsledku nezodpovědného používání teplé užitkové vody nebo v důsledku závad na technickém zařízení (potrubí, radiátory, apod.) za hranicemi místa plnění uvedenými v čl. 1 odst. 3 této smlouvy, pokud tuto závadu nezpůsobil prodávající buď úmyslně nebo hrubým zanedbáním svých povinností.

6.      Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních

 

V Novém Městě na Moravě dne 18.12.2008

 

 

 

 

Jménem kupujícího:                                                              Jménem prodávajícího:

 

 

 

Roman Wolker                                                                      Ing. Milan Netrh       

předseda SVJ                                                                        člen představenstva

Olga Prášilová místopředseda SVJ                                                                                                           

 

 

 

 

 

Smlouva o obsluze a servisu domovní předávací stanice (DPS) pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody

 

 

Smlouvu uzavírá:

 

Společenství vlastníků jednotek domu ulice Křenkova 900,901,902

Křenkova 900, 901, 902

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28315812

 

 (dále jen „odběratel“)

 

a

 

Novoměstská teplárenská a. s.

Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 25335057

DIČ: CZ25335057

Bankovní spojení úhrady tepla: Bawag Bank CZ a.s.

                                                      Vítězná 1

                                                      150 00  Praha 5 

                               Číslo účtu 5083460004/4000

(dále jen „dodavatel“)

 

Článek 1

Předmět smlouvy

 

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat odběrateli následující služby, a to obsluhu a servis domovní předávací stanice (DPS) pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, čímž  se rozumí:

a.)    Spouštění a odstavování DPS na počátku a na konci topného období.

b.)    Pravidelný celoroční sledování provozu DPS s ohledem na jejich technický stav.

c.)    Průběžné seřizování a nastavování parametrů regulace DPS podle ročního období a povětrnostních podmínek s ohledem na vyhl. č. 194/2007 Sb. a na oprávněné požadavky nájemníků.

d.)   Drobné opravy a údržba (např. mazání, čištění, atd.).

e.)    Ohlašování poruch (všechny poruchy, které byly dodavatelem zjištěny a které není nutné řešit operativně, ohlásit odběrateli, který objedná opravu u smluvního partnera).

f.)     Řešení havarijních stavů (po zjištění havarijního stavu okamžitě nahlásit havárii odběrateli a po dohodě s ním opravu zajistit).

g.)    Výše uvedené služby jsou poskytovány nepřetržitě - 24 hodin denně.

 

Odběratel se touto smlouvou zavazuje dodavateli za poskytnuté služby řádně zaplatit a poskytovat dodavateli součinnost při plnění předmětu smlouvy.

 
 
 
 
Článek 2

Platební podmínky

 

1.      Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž byla vystavena faktura.  Odběratel se zavazuje, že faktury uhradí tak, aby fakturovaná částka byla na účet dodavatele připsána nejpozději ve stanovený den splatnosti faktury.

2.      Za každý den  prodlení s úhradou  ceny za dodaně služby dle vystavené faktury se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní penále ve výši 0,05 %  dlužné částky denně.

 

Článek 3

Závěrečná ustanovení

 

1.      Záležitosti, které nejsou v této smlouvě konkrétně uvedeny, se budou řešit v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky.

2.      Tato smlouva byla dohodnuta na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

3.      Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních

 

V Novém Městě na Moravě dne 18.12.2008

 

 

 

 

Jménem kupujícího:                                                              Jménem prodávajícího:

 

Roman Wolker                                                                      Ing. Milan Netrh

předseda SVJ                                                                        člen představenstva

Olga Prášilová místopředseda SVJ