Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenství vlastníků jednotek domu ul. Křenkova 900,901,902

 

Zápis druhé schůze shromáždění SVJ

Bytového domu č.p. 900, 901, 902 v Novém Městě na Moravě na pozemcích p.č. 111/1, 111/2 a 111/3 v katastrálním území Nové Město na Moravě, které se konalo dne 27. 11. 2008.

 

I.

Shromáždění, které bylo svoláno na výše uvedený den na 17:30 hodin do kulturního domu  písemnou pozvánkou (pozvánka je přílohou č.2 tohoto zápisu). Shromáždění zahájil pan Roman Wolker – předseda SVJ. Přivítal všechny přítomné majitele i nájemníky. Oznámil, že shromáždění je usnášeníschopné, neboť jsou přítomni majitelé 37 z 39 bytových jednotek, kteří mají celkem 9422 hlasů z možných 10000 hlasů, tedy přítomno 94,22 % hlasů. Dále sdělil, že program schůze bude ve shodě s písemnou pozvánkou (viz. Příloha č.2). Výbor shromáždění informoval o své činnosti od prvního svého zasedání ze 3.11.2008. Po návštěvě u JUDr,. Kantorové převzal notářský zápis v její kanceláři dne 19.11 t.r. a svými podpisy stvrdil převzetí tohoto dokumentu a byla zaslána žádost o přidělení Identifikačního čísla organizace IČO ke Krajskému soudu.

Předsedající pan Roman Wolker navrhnul volbu revizora, který nebyl na první schůzi zvolen. Protinávrh podala paní Mertlíková, která navrhovala zřídit revizní komisi o třech členech. Poté bylo přistoupeno k hlasování o zřízení funkce revizor.

Hlasování proběhlo takto: byl zřízen revizor.

Pro hlasovalo: 7326 hlasů

Proti hlasovalo: 2096 hlasů  (p.Rajský, Krejčí 900/4, Bajer, Mertlíková, Tacej,Vybíralová, Chrástová)

Zdrželo se: 0 hlasů

Nepřítomni: p. Horňasová, p. Došková

Poté byl přednesen návrh z pléna na revizora od pana Ladislava Apolína, který navrhoval pana Miroslava Procházku, vlastníka bytové jednotky č. 900/11. Ten svoji kandidaturu přijal.

Bylo přistoupeno k hlasování pro pana Miroslava Procházku a proběhlo takto:

Pro hlasovalo: 8472 hlasy

Proti hlasovalo: 327 hlasů (p.Mertlíková)

Zdrželo se: 623 hlasy (p.Rajský, Prášilová, Vybíralová)

Nepřítomni: p. Horňasová, p. Došková

 

II.

Výbor schůzi přednesl následující kritéria: správa domu musí být vykonávána odborně, kvalifikovaně a v souladu se zákonem, správa domu musí být prováděna komplexně, tj. v oblasti provozní, v oblasti finanční a hospodářské, správa domu musí být smluvně ošetřena v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, bude brán zřetel na reference, které má firma, bude brán zřetel na cenu poskytnutých služeb - vztaženo na 1 bytovou jednotku, bude brán zřetel na poskytnutí záruk za případné škody spojené se správou domu.Z nabídek byly do užšího výběru vybrány 3 subjekty:Vrchovina, stavební bytové družstvo se sídlem v Novém Městě na Mor., Zelená Hora stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou, Investservis ZR s.r.o. Žďár nad Sázavou. Stanovená kritéria zcela splnil Investservis ZR s.r.o., Žďár nad Sázavou. Předložený návrh smlouvy je v souladu se zákonem, reference velmi dobré, činnost

1

provádí i v Novém Městě na Moravě, cena za správu je 75,-Kč/byt. Jednotku, smluvně ručí za škody, které může způsobit při výkonu činnosti do výše 1,-mil. Kč. Mimo jiné Investservis již nyní nabídl výhodné pojištění domu. Dále nabídl bezplatnou pomoc při rozjezdu SVJ.

Pro porovnání např.: Zelená Hora Cena služby 121,-Kč. Správce je oprávněn bez souhlasu vlastníka navýšit každý rok úplatu jednostranně o inflaci a dále na základě rozhodnutí shromáždění delegátů bylo navýšeno o dalších 11,- Kč. Takže celkem to může v roce 2009 být kolem 165,-Kč. Nesplňuje naše kriteria, naše SVJ by nebylo nezávislé. Vrchovina Cena obdobně jako u Zelené Hory co se týká ročních navýšení. V roce 2007 měli cenu 140,-Kč. V roce 2009 by zřejmě činila 150 až 160,-Kč. Nesplňuje všechna kritéria. Vyhodnocení bylo na základě písemných nabídek a osobního jednání.

V diskusi vystoupil pan Bajer, že nemá dostatek informací o této firmě a že nezná preference.Poté vystoupil pan Dlabač a řekl, že je nutné tuto situaci řešit neprodleně, jelikož od 1.1.2009 musí dům fungovat samostatně, protože NSB Nové Město na Moravě končí se správou majetku k 31.12.2008. Poté hovořil pan Roman Wolker, v návrhu smlouvy je uvedeno, že pokud nebude jedna strana spokojena může se smlouva vypovědět a hledat náhrada. Poté bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu na správu majetku firmou  Investservis ZR s.r.o. Žďár nad Sázavou.:

Pro hlasovalo: 8491 hlas

Proti hlasovalo: 331 hlas (p. Bajer)

Zdrželo se: 600 hlasů (p. Rajský, Mertlíková)

Nepřítomni: p. Horňasová, p. Došková

 

III.

V tomto bodu vystoupil předseda pan Roman Wolker, aby se schůze vyjádřila k prioritám zanedbanosti bytového fondu domu. Po zralé úvaze výbor společenství navrhuje rekonstrukci výtahů, zateplení společných chodeb (výměna oken na chodbách, výměna vstupních dveří do domu, výměna malých oken ve sklepech). P.Mertlíková ještě navrhuje rekonstrukci balkonů. Tato otázka podle pléna je zatím předčasná, výbor si nechá zpracovat cenové nabídky a tyto možné investice. 

 

IV.

Otázka p. Lupače na pana místostarostu p. Marka k revizím výtahů. P.Marek odpověděl, že revize jsou 3-měsíční, poslední byla provedena 10/2008. P.Dlabač vysvětlil cenovou relaci cca 700.000,-Kč na jednu výtahovou dráhu, a nebo rekonstruovat po částech, např. nejprve elektrovýzbroj cca 100.000,-Kč, jelikož v těchto podmínkách může dojít k požáru. Dále vystoupil p.Mištarka k možnosti čerpání z fondu rozvoje bydlení města NMNM.P.Marek řekl, že toto zatím není možné, ale že se tím určitě bude rada města a zastupitelstvo zabývat tak, aby toto bylo umožněno – bezúročným úvěrem apod.Poté se pan místostarosta veřejně omluvil manželům Bajerovým, kteří omluvu přijali. Dotaz p. Bajera proč jsou u stejných bytů různé metráže. Z důvodu jinak postavených příček a nového přeměření bytů k tomuto faktu došlo. Nyní má každý majitel přesný počet m2 podlahové plochy. Dotaz p. Nováka proč se rozhodlo o výši 18,-Kč/m2 – platba do fondu oprav. Odpověděl pan Wolker, jelikož začínáme s nulovým kontem, touto částkou naspoříme za rok cca 600.000,-Kč, abychom zabezpečili chod domu. Zároveň také upozornil, že je třeba nahlásit všechny osoby, které bydlí v dané bytové jednotce, dle Stanov tak každý majitel i nájemník musí učinit do 30 dnů od uvedené změny. Upozornil na rozdílnou cenu/osobu na výtah a navrhuje srovnat cenu na 50,-Kč za použití výtahu / osobu / měsíc s platností od 1.1.2009 od druhého nadzemního podlaží. Plénum tento návrh přijal. P.Apolín podal informaci ohledně klíčů od střechy a p.Dlabač upozornil, abychom kontaktovali firmu Steadynet s.r.o., která poskytuje internetové služby

2

pro náš dům, kterou zastupuje p. Bajer, jehož zařízení na střeše domu obsluhuje.

 

Závěrečné usnesení schůze:

-          pověřuje výbor, aby aktivně přistoupila v jednání s organizacemi, které budou zabezpečovat chod a správu domu, Investservis ZR s.r.o., Vodárenská a.s., E-ON, Novoměstská Teplárenská a.s., Techem, Steadynet.

-          Výbor nechá zpracovat písemné nabídky na možné opravy a rekonstrukce domu, např. výtahy, zateplení, balkony

-          Výbor svolá další shromáždění na konec března roku 2009.

 

Předsedající konstatoval, že program této schůze byl vyčerpán a poděkoval všem majitelům i nájemníkům za jejich účast.

 

 

 

Zapsala: p. Olga Prášilová v.r.

 

 

Společenství vlastníků jednotek domu ul. Křenkova 900,901,902

 

Zápis třetí schůze shromáždění SVJ

Bytového domu č.p. 900, 901, 902 v Novém Městě na Moravě na pozemcích p.č. 111/1, 111/2 a 111/3 v katastrálním území Nové Město na Moravě, které se konalo dne 06. 04. 2009.

 

Zahájení.

Shromáždění, které bylo svoláno na výše uvedený den na 17:00 hodin do kulturního domu  písemnou pozvánkou (pozvánka je přílohou č.2 tohoto zápisu) zahájil pan Roman Wolker – předseda SVJ. Přivítal všechny přítomné vlastníky a hosty firmu Investservis ZR s.r.o. Oznámil, že shromáždění je usnášeníschopné, neboť bylo přítomno 27 vlastníků z 38 možných, kteří mají celkem 7199 hlasů z možných 10000 hlasů, bylo tedy přítomno 71,99 % hlasů. Manželé Mertlíkovi navrhli , aby se program členské schůze (dále ČS) rozšířil o volbu kontrolní komise, bod byl hlasováním odsouhlasen do programu ČS. Dalším bodem jejich návrhu bylo zkrácení volebního období výboru SVJ na dva roky. Tento bod nebyl odsouhlasen na program této ČS. Program byl po doplnění ve shodě s písemnou pozvánkou (viz. Příloha č.2).

Výbor shromáždění informoval o své činnosti mezi druhou a třetí ČS, tedy od období 27.11. 2008 do teď. Předseda Roman Wolker provedl kontrolu usnesení z minulé ČS a konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

 

                                                                        I.

Předsedající pan Roman Wolker zahájil volbu kontrolní komise. Návrh na člena kontrolní komise (dále jen KK) pan Bajer a pan Procházka za vchod č.900. Pan Bajer svoji kandidatutu přijal, pan Procházka se kandidatury vzdal.  

Hlasování proběhlo takto: pan Bajer byl zvolen členem kontrolní komice.

Pro hlasovalo: 4101 hlas

Proti hlasovalo: 0 hlasů  

Zdrželo se: 3098 hlasů

Nepřítomni: Manželé Krejčích (900), p. Venlich, město NMNM, sl.Baranyková, m.Komínkovi, m.Jančíkovi, p.Fenclová, p. Krčilová, p. Doležal, p. Adamcová, m. Matejovičovi.

 

Poté byl přednesen návrh od p. Wolkera na dalšího člena KK za vchod č. 901 na  paní Potůčkovou-Zavřilovou, která svou kandidaturu přijala. Bylo přistoupeno k hlasování pro paní Potůčkovou-Zavřilovou a proběhlo takto: paní Potůčková-Zavřilová byla zvolena za člena KK

Pro hlasovalo: 7199 hlasů

Proti hlasovalo: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasy

Nepřítomni: Manželé Krejčích (900), p. Venlich, město NMNM, sl.Baranyková, m.Komínkovi, m.Jančíkovi, p.Fenclová, p. Krčilová, p. Doležal, p. Adamcová, m. Matejovičovi.

 

Dále byl přednesen návrh od p. Prášilové na dalšího člena KK za vchod č. 902 na  paní Trodlerovou, která svou kandidaturu přijala. Další návrh byl pro p. Mertlíkovou. Bylo přistoupeno k hlasování pro paní Trodlerovou a proběhlo takto: paní Trodlerová byla zvolena za člena KK.

Pro hlasovalo: 4088 hlas

Proti hlasovalo: 1729 hlasů

Zdrželo se: 1382 hlasy

Nepřítomni: Manželé Krejčích (900), p. Venlich, město NMNM, sl.Baranyková, m.Komínkovi, m.Jančíkovi, p.Fenclová, p. Krčilová, p. Doležal, p. Adamcová, m. Matejovičovi.

 

Kontrolní komise SVJ bude pracovat ve složení p. Bajer (900), p.Potůčková-Zavřilová (901), p. Trodlerová (902).

 

 

II.

Předsedající p. Wolker ČS přednesl vzniklou situaci s nutnou opravou střechy domu. Byla zadána pobídka na cenou kalkulaci ve dvou variantách. 1. varianta provedení titanzinek (bezúdržbová), 2. varianta provedení pozink (s údržbou). V diskusi vystoupil p. Beranovský ohledně rozpočtu celé akce, poté vystoupil p. Rajský do budoucna je třeba řešit situaci sedlovou střechou. Bylo konstatováno, že momentálně na tuto variantu nejsou peníze. Poté se přistoupilo k hlasování – oprava střechy 1.varianta provedení titanzinek firmou HIPS – sdružení, Žďár nad Sázavou:

Pro hlasovalo: 7541 hlas

Proti hlasovalo: 0 hlasy

Zdrželo se: 0 hlasy

Nepřítomni: Manželé Krejčích (900), město NMNM, sl.Baranyková, m.Jančíkovi, p.Fenclová, p. Krčilová, p. Doležal, p. Adamcová, m. Matejovičovi.

 

III.

 

V tomto bodu vystoupil předseda pan Roman Wolker, během týdne bude vlastníkům předáno vyúčtování za rok 2008. Podle propočtů a diskusního příspěvku Ing.Augustina vedení SVJ navrhuje zřízení režijního fondu oprav ve výši paušálu 150,-Kč / vlastníka, ze kterého se budou hradit drobné opravy a správní poplatek 75,-Kč / měsíc správci majetku. Částka ve výši 150,-Kč se odečte ve vypočtovém listu z otopu a ohřevu TUV. P. Augustin doporučil, aby každý vlastník BJ si upravil výši zálohy na teplo a ohřev TUV. Poté se přistoupilo k hlasování o řízení režijního fondu oprav ve výši 150,-Kč:

Pro hlasovalo: 4732 hlasy

Proti hlasovalo: 2294 hlasy

Zdrželo se: 437 hlasů

Nepřítomni: Manželé Krejčích (900), město NMNM, p. Beranovský, sl.Baranyková, m.Jančíkovi, p.Fenclová, p. Krčilová, p. Doležal, p. Adamcová, m. Matejovičovi.

 

 

IV.

 

Předsedající p. Wolker poděkoval všem vlastníkům za jejich aktivní přístup k připomínkování návrhu Domovního řádu. Všechny připomínky p.Bajera, Mertlíka, Čuhela, Vybíralové byly zakomponovány do tohoto návrhu. Poté se přistoupilo k hlasování o návrhu Domovního řádu:

Pro hlasovalo: 7463 hlasy

Proti hlasovalo: 0 hlasy

Zdrželo se: 0 hlasů

Nepřítomni: Manželé Krejčích (900), město NMNM, p. Beranovský, sl.Baranyková, m.Jančíkovi, p.Fenclová, p. Krčilová, p. Doležal, p. Adamcová, m. Matejovičovi.

 

 

 

V.

 

V tomto bodě vystoupil p. Augustin, když řekl, že běžná praxe odměňování výboru SVJ je dána z programu ČS. Poté vystoupil p. Lupač a dal návrh na vyplácení odměn jednou ročně vždy na konci roku po účetní uzávěrce. Tento návrh byl jednomyslně schválen 7463 hlasy přítomných vlastníků.

 

VI.

 

Pan Wolker objasnil žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města NMNM pro rok 2009. Vystoupili pánové Lupač a Bajer, aby se půjčka nečerpala, kvůli zadlužení SVJ. Paní Kršková měla připomínku, aby se vchodové dveře vysunili až ke schodům kvůli zateplení místnosti nad vchodem. Ing. Augustýn doporučil naopak půjčku čerpat, jelikož 5 let délky se 3 % úroku je to velmi výhodné. Jeho slova podpořila i paní Trodlerová. P. Augustýn navíc dodal, že od příštího roku tyto půjčky ze státního rozpočtu budou zrušeny. Poté dal předsedající návrh na odsunutí tohoto bodu zateplení domu (chodbová okna a vchodové dveře) až po zasedání zastupitelstva města ze dne 28. dubna t.r., kde se žádosti o půjčku budou schvalovat. Tento návrh byl jednomyslně schválen 7463 hlasy přítomných vlastníků.

 

Tento bod jednání byl rozšířen na žádost p. Lupače, ohledně finančního plánu SVJ. V rámci rekonstrukce ul. Křenkova vedení SVJ doporučuje novou vodovodní přípojku do domu. Byla zadána projektová dokumentace (cca 12.000,-Kč) a předběžná kalkulace připojení na vodovodní řad od Vodárenské a.s.na ulici Křenkova (cca 10.000,- Kč práce + materiál). Jedná se o významné šetření finančních prostředků v rámci rekonstrukce naší ulice.

Dále předsedající hovořil o řešení anténního převěsu z domu č.p. 732, který momentálně je v rekonstrukci a vedení města chce tento převěs zrušit. Byla vypracována cenová nabídka na umístění nových antén na dům 900-2 ve výši cca 37.000,-Kč vč. montážních prací. Vedení SVJ musí nadále vyjednávat s vedením města NMNM o možné spoluúčasti. Dům má další tři převěsy p. Štefáčková (ul. Monseova), p. Popelka a Klapač (ul. Malá). Všichni chtějí tento převěs zachovat, z čehož by také postupně plynuly finanční prostředky do pokladny.

 

VII.

 

P.Dlabač podal vyčerpávající informaci ohledně revitalizace výtahů v našem domě. Bylo vypracováno sedm cenových nabídek od 650.000,-Kč a více, na jednu výtahovou dráhu. P.Lupač se ptal co všechno je nutné udělat pro soulad s normami EU. P. Potůčková členka kontrolní komise si vyžádala všechny cenové nabídky ohledně výtahů.

 

 

Závěrečné usnesení schůze:

-          Výbor svolá další shromáždění 30. dubna 2009.

 

Předsedající konstatoval, že program této schůze byl vyčerpán a poděkoval všem vlastníkům za jejich účast.

 

Zapsala: p. Olga Prášilová v.r.

 

 

Společenství vlastníků jednotek domu ul. Křenkova 900,901,902

 

Zápis čtvrté schůze shromáždění SVJ

Bytového domu č.p. 900, 901, 902 v Novém Městě na Moravě na pozemcích p.č. 111/1, 111/2 a 111/3 v katastrálním území Nové Město na Moravě, které se konalo dne 29.04.2009.

 

Zahájení.

Shromáždění, které bylo svoláno na výše uvedený den v 18:00 hodin do sušárny domu č.901  písemnou pozvánkou (pozvánka je přílohou č.2 tohoto zápisu) zahájil pan Roman Wolker – předseda SVJ. Oznámil, že shromáždění je usnášeníschopné, neboť bylo přítomno celkem 7783 hlasy z možných 10000 hlasů, bylo tedy přítomno 77,83 % hlasů. 

Výbor shromáždění informoval o své činnosti mezi třetí a čtvrtou ČS, tedy od období 06.04. 2009 do teď. Předseda Roman Wolker provedl kontrolu usnesení z minulé ČS a konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

 

                                                                        I.

Předsedající pan Roman Wolker zahájil hlasování ohledně schválené půjčky z Fondu rozvoje města NMNM (FRB) pro rok 2009. SVJ může čerpat na základě rozhodnutí města částku 400.000,-Kč po dobu 5-ti let s 3% úrokem. Tato půjčka je určena k výměně oken na chodbách domu a vstupních dveří, rozpočet této akce je stanoven ve výši 429.981,-Kč.  

Hlasování proběhlo takto: výměna chodbových oken i vstupních dveří s čerpáním půjčky z FRB byla schválena

Pro hlasovalo: 6094 hlasy

Proti hlasovalo: 917 hlasů (p.Krčilová, Mertlíkovi, Trodlerová) 

Zdrželo se: 772 hlasů (Bajerovi, Potůčkovi, Zetková)

Nepřítomni: Man. Krejčích (900), město NMNM, man.Procházkovi, p.Beranovský, sl.Baranyková, p. Doležal, man. Matejovičovi.

 

II.

Poté předsedající p.Wolker informoval o nově vzniklé situaci ohledně opravy zeleného věžáku a možném zrušení televizního anténního převěsu mezi naším domem a zeleným věžákem. Byl dán návrh na zrušení tohoto převěsu a následným pořízením nových společných digitálních antén pro náš dům – Křenkova 900-2. Tento návrh byl odhlasován takto:

Pro hlasovalo: 7783 hlasy

Proti hlasovalo: 0 hlasy

Zdrželo se: 0 hlasy

Nepřítomni: Man. Krejčích (900), město NMNM, man.Procházkovi, p.Beranovský, sl.Baranyková, p. Doležal, man. Matejovičovi.

 

V diskusi vystoupil Ing. Bajer a požádal Společenství, aby byl uvolněn z funkce člena kontrolní komise ze zdravotních důvodů. Jeho návrh byl odhlasován a Ing. Bajer byl uvolněn z funkce člena kontrolní komise SVJ.

Pro hlasovalo: 7783 hlasy

Proti hlasovalo: 0 hlasy

Zdrželo se: 0 hlasy

Nepřítomni: Man. Krejčích (900), město NMNM, man.Procházkovi, p.Beranovský, sl.Baranyková, p. Doležal, man. Matejovičovi.

 

 

Předsedající konstatoval, že program této schůze byl vyčerpán a poděkoval všem vlastníkům za jejich účast.                                                             

 

Zapsala: Olga Prášilová v.r.