Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                              Servis výtahů

 

 

Smlouva o dílo č. XX/09/K

o zajištění servisních služeb výtahů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany        

1.      VERTIK , s. r. o.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Studentská 1700, PSČ 591 01,

IČ: 634 69 626, DIČ: CZ63469626,

jednající jednatelem společnosti Lubomírem Dvořáčkem,

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 19851,    

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu: 1622364399/0800,

(dále jen „zhotovitel“)                  a

2.  

     Objednatel:
    
Společenství vlastníků jednotek domu ul. Křenkova 900, 901, 902

     se sídlem: Křenkova 901, 592 31 Nové Město na Moravě

     zastoupena: panem Romanem Wolkerem, předsedou SVJ                                                IČO: 28315812   Bankovní spojení: ……………………

                            č.ú. : ……………………………………


    
 Objednatel  zplnomocňuje:  

        Xxxxxxxxx, k proplácení faktur.

       

(dále jen „objednatel“)

dohodly, že se tento jejich závazkový vztah bude řídit ve smyslu ustanovení § 262 zákona           č. 513/1991 Sb. v úplném znění (dále jen „obchodní zákoník“) obchodním zákoníkem a uzavírají v souladu s ustanovením § 536 obchodního zákoníku tuto                                                                                           

                                         

 

                                           s m l o u v u   o   d í l o   

                                                                        I                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                         Předmět smlouvy

1.      Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele v  níže uvedeném rozsahu servisní služby na výtazích umístěných v obytných domech objednatele a závazek objednatele zaplatit za prováděné servisní služby sjednanou cenu.

2.      Výkon servisní služby podle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 se sjednává v následujícím rozsahu:

 

 

a) v rámci roční paušální úhrady

Þ    provádění odborných prohlídek výtahů

Þ    vedení evidence odborných prohlídek, zkoušek, mazání a oprav výtahů včetně dokladování

Þ    provádění zkoušek po opravách výtahů při zásahu do bezpečnostních komponentů,

Þ    provádění drobných oprav (odstraňování poruch) s nástupem v den nahlášení,

Þ    provádění drobných oprav a seřízení při a po odborných prohlídkách výtahů  včetně materiálu

Þ    mazání výtahů (pravidelné doplňování oleje do samomazačů vodítek),

Þ    vyprošťování osob z výtahu do 1 hodiny po nahlášení servisnímu pracovníkovi na pevný nebo mob.tel.(nonstop 24 h). Pokud vyproštění neprovede zhotovitelem zaškolená osoba určená objednatelem,(dozorce výtahu)

Þ    přepravní náklady zhotovitele spojené s výkonem paušálního servisu

Þ    funkce dozorce výtahu dle ČSN 274002 (14 denní prohlídky a čištění prohlubně šachty)

b) mimo rámec roční paušální úhrady

Þ    úpravy a zkoušky doporučené výrobcem výtahu, inspektorátem bezpečnosti práce, inspekčním orgánem provádějícím inspekční prohlídky (po 6 letech provozu výtahu) a plynoucí ze změn příslušných technických norem a právních předpisů o vyhrazených zdvihacích zařízeních,

Þ    odborné zkoušky výtahů prováděné každé 3  roky,

Þ    inspekční prohlídky výtahů notifikovanou osobou každých 6 a 9 roků

Þ    odstranění závad, které nevznikly opotřebením při běžném provozu výtahů,

Þ    odstranění závad vzniklých neodborným zásahem, nedodržením návodu k obsluze výtahu, případně úmyslným  poškozením výtahu a jeho součástí,

Þ    opravy elektronických systémů řízení výtahu a jiných komponentů dodavatelsky jinou firmou.

Þ    výměna kabiny výtahu, výměna kabinových a šachetních dveří výtahu včetně samozavíračů

Þ    montáž samomazačů vodítek klece a závaží

Þ    odstranění následků havárie,nevznikla-li z důvodů přičitatelných zhotoviteli

Þ    výměna a opravy elektromotorů, převodových skříní, rozvaděče,el.instalace a práce související,

Þ    výměna nosných orgánů, trakčních kotoučů,  omezovače rychlosti včetně lanka,

Þ    opravy a výměny jednotlivých komponentů výtahu (podstatné změny výtahu).

Þ    oprava nebo úprava ohrazení a prohlubně šachty v případě pravidelného zavodňování,

Þ    čištění ohrazení a prohlubně výtahové šachty (pokud nebude prohlubeň šachty před pravidelnou prohlídkou uklizena bude vyčištěna na náklady objednatele za 100,-Kč).

 

 

 

3.      Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům zhotovitele bezpečný a včasný přístup k výtahovému zařízení, dbát na správné používání výtahu a včas ohlašovat zjevné závady a poruchy výtahového zařízení. Objednatel se dále zavazuje, že zajistí, aby po dobu platnosti této smlouvy do výtahového zařízení nezasahovala jiná fyzická nebo právnická osoba   

4.      Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými předpisy.Objednatel neodpovídá za případně vzniklé škody na majetku, tyto bezplatně opraví na své náklady zhotovitel. 

 

 

 

II.

Cenové ujednání

1.      Cena za výkon servisní služby, uvedené v čl. I odst. 2 pís. a) této smlouvy, se sjednává ve formě roční paušální úhrady ,viz příloha.

2.      Roční paušální úhrada je splatná ve čtyřech stejných splátkách na základě faktur vystavených zhotovitelem v prvním měsíci každého čtvrtletí se splatností 14 dnů uvedené na faktuře .  

3.      Materiál potřebný k provádění servisní služby, uvedené v čl. I odst. 2 pís. a) této smlouvy, se zavazuje hradit objednatel. Materiál do celkové částky 1500,- Kč ročně bez DPH je zhotovitel oprávněn používat bez předchozího souhlasu objednatele.         

4.      Daň z přidané hodnoty bude objednateli účtována k úhradě v zákonné výši dle platných daňových předpisů.

5.      Smluvní strany se dohodly, že výši roční paušální úhrady, uvedené v odst. 1 výše, lze změnit vždy k 31. 3. kalendářního roku. Při změně ceny je zhotovitel povinen odeslat objednateli oznámení s návrhem nově stanovené ceny, přičemž při stanovení ceny zhotovitel přihlíží k vývoji inflace v období před stanovením nové ceny a k aktuálním cenám za poskytování obdobných servisních služeb v rámci domácího trhu (ČR). Neoznámí-li objednatel zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení oznámení s návrhem nové ceny, že se změnou ceny nesouhlasí, platí nová cena od počátku 2. čtvrtletí daného kalendářního roku. Tímto ustanovením není dotčeno právo smluvních stran sjednat změnu ceny dohodou ve formě dodatku k této smlouvě.                   

6.      Cena za výkon servisní služby, uvedené v čl. I odst. 2 pís. b) této smlouvy, včetně materiálu se stanoví dohodou stran při objednání každého jednotlivého servisního výkonu.

III. 

Sankce

1.      V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, maximálně však za deset dnů.

2.      Je-li zhotovitel v prodlení déle jak deset dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

3.      V případě prodlení objednatele s placení sjednané ceny (faktury) je objednatel povinen platit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

4.      Bude-li objednatel v prodlení s placením sjednané ceny (faktury) déle jak dva měsíce, je zhotovitel oprávněn odepřít další plnění, ke kterému je povinen z této smlouvy až do zaplacení dlužných částech nebo přiměřené zálohy, na které se smluvní strany dohodnou.

 

 

 

IV.

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 

 

1.      Roční paušální úhrada za 3 výtahy uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy, v roce 2009 a dále činí  25 500 ,- Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonné výši. 

2.      Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta  počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

3.      Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami, s výjimkou uvedenou v č. II. odst. 5 této smlouvy.

4.      Tato  smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní stran obdrží jeden.

5.      Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. Ledna  2009.

V Kuřimi dne 25.12. 2008

 

 

 

 

 

          -----------------------------------------                       -----------------------------------------

                            objednatel                                                             zhotovitel      

         Roman Wolker předseda SVJ                                jednající Lubomírem Dvořáčkem

         Olga Prášilová místopředseda SVJ

 

                                                 

         Dne 25.12.2008