Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

Společenství vlastníků jednotek domu ul.Křenkova 900, 901, 902

Čl.1. Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných prostor domu Společenství vlastníků jednotek Křenkova 900-2, Nové Město na Moravě, přičemž základní úprava práv a povinností vlastníků jsou vymezeny Občanským zákoníkem a Zákonem o vlastnictví bytů.                                                                                                                                                                                            
Domovní řád vychází ze Stanov Společenství vlastníků jednotek výše uvedeného Společenství a z Prohlášení vlastníka. Má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván na požadované úrovni a aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování.

Čl.2. Povinnosti vlastníků bytových jednotek
1. Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství.
2. Řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení.
3. Neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod.
4. Umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, rozváděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku.
5. Odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, vč. sklepní kóje, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti.
6. Zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv. Každý vlastník si musí být vědom, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda vlastníka jiného bytu i umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot.
7. Oznámit bez zbytečného odkladu výboru SVJ nebo revizorovi nabytí vlastnictví jednotky.
8. Oznámit výboru  změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
9. V zájmu předcházení násilného otevření bytu v případě havárie apod. se doporučuje vlastníkovi či nájemníkovi bytu, aby v případě delší nepřítomnost oznámil na sebe kontakt nejméně jednomu nejbližšímu sousedovi, příp. předal jemu klíče, aby mohl byt býti v potřebě nouze zpřístupněn.  

10. Uživatelé jednotek jsou oprávnění otevírat okna ve společných částech domu pouze za účelem větrání. Ten, kdo okno otevře, je povinen zajistit i jeho následné bezpečné uzavření. V období topné sezóny je otevírání oken zakázáno s výjimkou nezbytně nutných případů.   

11. Žádný byt nesmí být užíván k jinému účelu, než k jakému byl kolaudován. Žádný byt nesmí být užíván ke komerčním nebo jiným profesionálním účelům, které by byly nezákonné nebo jinak škodlivé Společenství jako celku a v rozporu s jeho účelem. Vlastník bytu musí předem písemně požádat výbor Společenství o povolení k jiné činnosti, než je uvedeno v kupní smlouvě. Tato činnost nesmí být v rozporu se zákony, pravidly a opatřeními orgánu státní správy a smí být v bytě vlastníka nebo k bytu příslušným sklepním prostorům vykonávána jen na základě tohoto povolení. Schvaluje členská schůze SVJ.

 Čl.3. Držení domácích zvířat.
1. Držení většího počtu domácích anebo jedovatých a jinak nebezpečných zvířat je bez písemného souhlasu všech vlastníků příslušného vchodu zakázáno.                                         
2. Volný pohyb držených zvířat po společných prostorách domu je zakázán.
3. Znečistění způsobené drženými zvířaty musí jejich majitel okamžitě odstranit, vč. blízkého okolí domu.

Čl.4. Údržba bytu 
1. Vlastníci odpovídají za řádnou údržbu a opravy svého bytu a příslušenství na vlastní náklad. Škody, které způsobí zařízením svého bytu na majetku ostatních vlastníků musí buď uhradit, nebo opravit. Byt začíná vstupními dveřmi, elektroměrem na chodbě, uzávěry vody v armaturní  šachtě bytu .
2. Vlastník nesmí provádět v bytě stavební úpravy či jiné práce, které zasahují do nosných panelů, stropů a podlahy bez stavebního povolení. Pro ostatní stavební úpravy postačí oznámení stavebnímu úřadu.
3. Vlastník, plánující úpravy podléhající stavebnímu řízení a nebo oznámení stavebnímu úřadu, musí svůj záměr oznámit ostatním vlastníkům ve vchodě a vedení SVJ.

Čl.5. Úklid společných prostor
1. Vlastníci jsou povinni zajistit úklid společných prostor v přízemí  svého vchodu a chodníku dle rozpisu vyvěšeného na příslušném místě vchodu.  Bezpečnost chůze po chodníku musí vlastník po dobu své služby dle rozpisu zajistit  trvale.
2. Schodiště uklízí vlastníci bytů vždy v rozsahu vlastní etáže podle rozpisu, který si sami vydají.

Čl.6. Užívání společných prostor.
1. Je zakázáno umísťovat jakékoliv předměty nepatřící k vybavení domu na schodištích, sklepních průchodech a všech dalších místech sloužících jako únikové cesty, vč. okrasných rostlin, které by zúžily šířku schodiště a mezipatra.
2. Je zakázáno skladovat jakékoliv předměty v tepelném kanále domu.
3. Společné části domu lze používat jen k určeným účelům. To znamená, že: kolárny a kočárkárny jsou určeny pouze pro dopravní  jednostopé prostředky, uskladnění kočárků, saní, společného úklidového a údržbového nářadí a  materiálu. Sušárny jsou určeny jen pro sušení prádla.
4. Krátkodobě může kterýkoliv vlastník použít   k jiným účelům kteroukoliv společnou  místnost, s výjimkou útěkových cest,  pokud získá souhlas od většiny vlastníků bydlících v předmětném vchodě (vždy uvést konkrétní časové období).
5.  Nedodržení  výše uvedených zákazů bude mít za následek odvoz předmětů na náklady jejich vlastníka.
6. Vlastník bytu nesmí bez předchozího souhlasu výboru SVJ umísťovat na vnější plášť domu a  na jeho střechu jakékoliv zařízení, předměty, vývěsky apod.
7. Přístup k ventilům ve sklepech a společných prostorách nesmí být omezen.
8. Ve sklepních kójích ani v jiných prostorách domu nesmí být uskladněny látky, které by mohly být zdrojem zápachu, výskytu hmyzu nebo hlodavců. Při porušení tohoto zákazu budou náklady spojené s likvidací přeúčtovány viníkovi, dále se nesmí kouřit a používat otevřený oheň.

Čl.7. Ochrana majetku v domě
1. Je zakázáno ponechávat nezavřené vstupní vchodové dveře bez dozoru.
2. V případě poruchy dálkového otvírání dveří musí každý příchozí nebo odcházející vstupní vchodové dveře uzamknout.

Čl.8. Dodržování klidu v domě
1. Vlastníci  jsou povinni zabezpečit užívání bytu a společných prostor v souladu s dobrými mravy  tak, aby ostatní uživatelé nebyli obtěžováni  nadměrným hlukem, pachy, prachem a podobnými negativními projevy.
2. V době od 22 hod do 6 hod jsou všichni obyvatelé domu povinni dodržovat noční klid.
3. Ve všední dny v době od 19 hod do 7 hod, v sobotu  od 16 do 24 hod a v neděli po celý den jsou zakázány veškeré hlučné činnosti (vrtání do zdiva, hlasitá hudební produkce a pod).
4. Porušení zákazu dle bodu 2 a 3 tohoto článku je možné jen se souhlasem vlastníků, kteří by porušením zákazu byli dotčeni.

Čl. 9. Informační zařízení v domě

1. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení včetně reklam, mohou být umístěny na domě a uvnitř domu pouze se souhlasem výboru Společenství.

2. Členové Společenství jsou povinni na poštovních schránkách v místě k tomu určeném vyznačit své jméno a jméno případných dalších uživatelů bytu či podnájemníků.

3. Změna jmen členů Společenství, uživatelů bytů či podnájemníků na zvonkovém tablu je

v odpovědnosti výboru Společenství resp. příslušného zástupce vchodu (člena výboru).

4. Výbor Společenství je povinen umístit na viditelném místě vývěsku, na níž je uvedeno spojení na správu domu, informace o důležitých telefonních číslech (policie, zdravotní záchranná služba, hasiči, havarijní služby, správce domu, atd.).

5. Výbor Společenství je povinen zabezpečit označení všech hlavních uzávěrů (voda, plyn, elektřina), k nimž musí být zabezpečen přístup.

6. Osoba, která uzavře domovní uzávěry vody nebo elektřiny, musí zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo všem včas oznámeno.

 

Čl. 10. Osvětlení domu

1. Osvětlení domu musí být zabezpečeno s maximální hospodárností ve všech veřejně přístupných prostorách tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob.

2. Členové Společenství a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti nebo užívají jeho jednotku (nájemníci či podnájemníci) jsou povinni po použití a opuštění společných prostor (sklepní prostory, technické místnosti, kolárny, kočárkárny a sušárny) zhasnout osvětlení.

 

Čl. 11. Praní a sušení prádla

1. Prádlo v pračkách je možné prát v bytě v době mimo noční klid a sušit ve společné sušárně. Před použitím společné sušárny je třeba sušárnu objednat a po použití ji uvést do původního stavu. V době topné sezóny je zpoplatněno použití topných radiátorů částkou  10,- (slovy desetkorun) Kč/den v topné sezoně. Mimo sušení prádla musí být topné radiátory zastaveny.

2. Užívá-li se k sušení prádla balkonů, je zapotřebí dbát na to, aby voda z prádla nestékala na fasádu a okna či balkony v nižších podlažích.

 

Čl. 12. Okna a balkony

1. Při pěstování květin na oknech a balkonech je třeba dbát na to, aby nádoby s květinami byly zajištěny proti pádu. Při jejich zalévání je nutné pečovat o to, aby voda nestékala po fasádě a oknech či balkonech do nižších podlaží.

3. Veškeré věci odložené na oknech a balkonech musejí být zajištěny proti pádu. Je zakázáno vyhazovat jakékoli předměty z oken a balkonů.

 

Čl.10 Závěrečná ustanovení.
1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající s platných zákonů a vyhlášek .
2. Vlastník bytu musí zajistit dodržování domovního řádu i osobami, které jsou s ním ve společné domácnosti, jejich návštěvníky a nebo osobami, kterým byt pronajal.
3. V případě, že výbor Společenství zjistí porušení povinností stanovených tímto Domovním řádem ze strany vlastníka jednotky, projedná stížnost na svém zasedání, na které bude příslušný vlastník pozván. Pokud po tomto jednání nedojde k nápravě nebo výbor Společenství zjistí opakování porušování povinností stanovených Domovním řádem, upozorní na tuto skutečnost příslušného vlastníka doporučeným dopisem, ve kterém bude stanoven další právní postup na základě příslušného právního předpisu.

Domovní řád v tomto znění byl schválen Shromážděním vlastníků jednotek dne 6. dubna 2009 a nabývá platnost dnem schválení.