Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 7. schůze shromáždění SVJ ze dne 22.06.2011

Zápis sedmé schůze shromáždění SVJ

Bytového domu č.p. 900, 901, 902 v Novém Městě na Moravě na pozemcích p.č. 111/1, 111/2 a 111/3 v katastrálním území Nové Město na Moravě, které se konalo dne 22.06.2011 v zasedací místnosti MKD (I.patro), ul. Tyršova 1001, Nové Město na Moravě.

 

Zahájení.

Shromáždění, které bylo svoláno na výše uvedený den písemnou pozvánkou (pozvánka je přílohou tohoto zápisu) zahájil v 18:08 hod. řídící schůze, pan Roman Wolker – předseda SVJ. Oznámil, že shromáždění je usnášeníschopné, neboť bylo přítomno celkem 6070 hlasů z možných 10000, tj. 60,7 % hlasů. Program schůze bez změn (viz. příloha).

 

                                                                        II.

Předsedající pan Roman Wolker přednesl zprávu o činnosti za rok 2010, kde zhodnotil všechny úseky, kterými se vedení za tento rok zabývalo. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Pro hlasovalo: 63,4%

Proti hlasovalo: 0%

Zdrželo se: 0%

Usnesením shromáždění byla tato zpráva za rok 2010 schválena.

Nepřítomni: p.Adamcová, man.Procházkovi, p. Beranovský, man. Matejovičovi, p.Letková, man.Tacejovi, man. Gregorovi, p.Fenclová, město NMNM, p. Trödlerová, man.Veselých

 

III.

Poté přednesl zprávu o vyúčtování a roční závěrku za rok 2010 p. Čuhel. Připomněl, že v provozním FO zůstala částka 9.683,40 Kč, kterou doporučuje převést do fondu oprav.

V diskusi vystoupila p. Krčilová a vznesla mluvenou stížnost na skutečnost, že SVJ neuhradilo zálohovou a srážkovou daň z odměn výboru za rok 2009. P. Dlabač požádal revizní komisi, aby se tím zabývala.

Pro hlasovalo: 63,4%

Proti hlasovalo: 0%

Zdrželo se: 0%

Usnesením shromáždění byla zpráva o vyúčtování a roční závěrka za rok 2010 schválena.

Nepřítomni: p.Adamcová, man.Procházkovi, p. Beranovský, man. Matejovičovi, p.Letková, man.Tacejovi, man. Gregorovi, p.Fenclová, město NMNM, p. Trödlerová, man.Veselých

 

                                                                          IV.

Revizní zprávu za rok 2010 (viz. příloha) přednesl předseda revizní komise p. Čuhel. Návrhem pro usnesení je zrušení provozního FO a ponechat pouze jeden hlavní FO. Návrh na tvorbu tohoto fondu je ve výši 18,-Kč/m2. Zvlášť účtovat částku za služby Investservisu ve výši 75,-Kč/měsíc. Připomínku měl p. Lupač – požaduje přehledné čerpání fondu oprav, jaká částka byla vložena a jaká vydána. P. Bajer – doúčtovat deník fondu oprav po jednotlivých indexech. P. Čuhel oběma pánům odpověděl, že připraví tabulku, kde bude vše naprosto jasné. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Pro hlasovalo: 63,4%

Proti hlasovalo: 0%  

Zdrželo se: 0 %

Usnesením shromáždění byla schválena revizní zpráva za rok 2010, dále byl zrušen provozní fond ve výši 150,-Kč/BJ a dále bude účetně veden od roku 2011 pouze jeden FO ve výši 18,-Kč/m2. Měsíční úplata ve výši 75,-Kč za služby INVESTSERVISU bude účtována zvlášť.

Nepřítomni: p.Adamcová, man.Procházkovi, p. Beranovský, man. Matejovičovi, p.Letková, man.Tacejovi, man. Gregorovi, p.Fenclová, město NMNM, p. Trödlerová, man.Veselých

 

                                                                            V.

Předsedající p. Wolker přednesl návrh na vypracování Dohod o provedení práce pro tyto zaměstnance INVESTSERVISU NMNM s.r.o. za rok 2010 pro p.Apolína 1.000,-Kč, p. Minčeva 3.000,-Kč, p.Veinlicha 1.000,-Kč, p.Prášilovou 5.000,-Kč a p.Wolkera 6.000,-Kč, viz. příloha č.5. částky jsou uvedeny před zdaněním.

Pro hlasovalo: 63,4%

Proti hlasovalo: 0% 

Zdrželo se: 0 %

Usnesením shromáždění byly Dohody pro výbor SVJ a navržené členy za rok 2010 schváleny.

Nepřítomni: p.Adamcová, man.Procházkovi, p. Beranovský, man. Matejovičovi, p.Letková, man.Tacejovi, man. Gregorovi, p.Fenclová, město NMNM, p. Trödlerová, man.Veselých

 

VI.-VII.

Poté byl přednesen plán oprav a údržby na období 6/2011 až 5/2012. Vedení SVJ navrhlo rekonstrukci 1ks výtahové dráhy na období podzim 2011. Jako důvodem je od příštího roku navýšení spodní hranice DPH, možná úspora více než 60.000,-Kč. Doporučilo shromáždění firmu Vertik s.r.o. Žďár n/S. Nejlevnější nabídka 615.000,-Kč + DPH.

Dále bylo navržena oprava kanalizace za domem, vypracování cenové nabídky.

Nátěry dveří a zárubní v přízemí a senzorové světlo před vchody (3x) domu. P.Dlabač vystoupil s připomínkou nutného šetření a navrhoval, aby se začalo nutnými opravami, výtah a kanalizace.

Malá přítomnost byla důvodem, že tento bod, včetně finančního plánu byl bez usnesení!!!

Nutná přítomnost nad 75% shromáždění.

Nepřítomni: p.Adamcová, man.Procházkovi, p. Beranovský, man. Matejovičovi, p.Letková, man.Tacejovi, man. Gregorovi, p.Fenclová, město NMNM, p. Trödlerová, man.Veselých

 

VIII.

V diskusi vystoupili:

- p. Minčev a hovořil o nedostatcích při rekonstrukci balkonů, přidali se také pánové Lupač a Apolín.

- p.Dlabač navrhl, aby každý vlastník sepsal nedostatky při rekonstrukci balk.lodžií. Dále hovořil o nutnosti řešení otvoru (oprava potrubí) v kanalizaci a problém slepé přípojky z Monseovy ul. Dále požádat  město NMNM – oprava dlažby (chodníčku) okolo celého domu. Dále podat žádost na stavební úřad NMNM „Ohlášení“ pro případné zasklení balk. lodžií.

- p.Čuhel hovořil o zjištění možné úhrady daně z příjmu za pronájem plochy na střeše domu pro Steadynet s.r.o. NMNM.

- p. Wolker hovořil o vlastnících, kteří se nezúčastnili ČS a jejich nezodpovědnosti vůči svým sousedům, které zapříčinilo neprojednání důležitých bodů č. 6 a 7 programu!!!

 

Předsedající konstatoval, že program této schůze byl naplněn a shromáždění vlastníků ve 20:17 hodin ukončil.                                                             

 

Zapsala: Olga Prášilová v.r.                                                    Předsedající: Roman Wolker v.r.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vysvětlení k bodu III

(Roman Wolker, 27. 6. 2011 23:10)

Paní Krčilová na shromáždění mluvila pravdu v tom, že SVJ neuhradilo zálohovou, ani srážkovou daň z odměn pro členy výboru, ani za další členy SVJ.
Mělo to jediný důvod, jelikož SVJ nemá žádné svoje zaměstnance!! Dohody o provedení práce p. Apolína, Krška, Minčeva, Prášilové a Wolkera měli podepsány se Správcem majetku SVJ Křenkova, s firmou Investservis s.r.o. Nejsou sjednány s SVJ, ale přímo s Investservisem. Ten je zaměstnavatelem a odvádí příslušné daně a podává vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování daně odváděné srážkou - za svoje zaměstnance, tedy i ze zmíněných dohod.
SVJ zaměstnavatelem není, není tedy nahlášen jako plátce daně na FÚ ani nepodává žádné vyúčtování daní z dohod...Investservis nám pak příslušnou částku vyfakturoval.